PU-2380-036-033-041/2021/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-036-033-041/2021/MR

Termin składania ofert: 06.07.2021 r. godz. 11.00

CPV: 39224000-8 39800000-0 39514200-0

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, materiałów do sprzątania i materiałów gospodarczych dla jednostek policji dolnośląskiej (dostawy sukcesywne). Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę asortymentu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 4 do SIWZ ( formularz ofertowy), odpowiednio dla każdej z części postępowania. Przedmiot zamówienia podzielony został na 7 części (ID 476010)

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/476010

( oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/476010

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego https://platformazakupowa.pl/transakcja/476010 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/476010


 

Powrót na górę strony