PU-2380-047-036-045/2021/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-047-036-045/2021/ML

Termin składania ofert: 30.07.2021 r. godz.11:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000 euro

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/476885 oraz strony internetowej Zamawiajacego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/476885 .

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/476885 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy –Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 24.06.2021 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 29.06.2021 r. pod nr 2021/S 123-325337.

Powrót na górę strony