PU-2380-052-042-050/2021/KS - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-052-042-050/2021/KS

Termin składania ofert: 13.07.2021 R. GODZ. 09.00

CPV: 5100000-0, 85121000-3.

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług medycznych z zakresu badań lekarskich oraz pobrania krwi od osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji na obszarze działania Komendy Powiatowej w Głogowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/479329  oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/479329

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/479329  lub pocztą elektroniczną na adres:  katarzyna.sokolowska@wroclaw.wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/479329

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 05.07.2021 r. pod nr 2021/BZP 00103827/01.

Powrót na górę strony