PU-2380-050-043-049/2021/MR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-050-043-049/2021/MR

Termin składania ofert: 20.07.2021 r. do godz. 11.00

CPV: 71221000-3

Wartość zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/479385

( oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/479385

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego https://platformazakupowa.pl/transakcja/479385 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.rosolowicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/479385

Powrót na górę strony