PU-2380-067-012-065/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-067-012-065/2021/KD

Termin składania ofert: 20.08.2021 godz. 09.00

CPV: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79810000-5 – usługi drukowania, 30199792-8 – kalendarze, 30192121-5 – długopisy, 30234500-3 – pamięci do przechowywania danych

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i stanowi jej integralną część.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/494212

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/494212

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na http://https://platformazakupowa.pl/transakcja/494212 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/494212

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 10.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00144139/01.


 

Powrót na górę strony