PU-2380-080-024-080/2021/IR - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-080-024-080/2021/IR

Termin składania ofert: 31.08.2021 r. godz.09:00

CPV: 55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa hotelowo- gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie 13-14.09.2021r. dla 15 uczestników 2 dniowego spotkania roboczego realizowanego w ramach Projektu pt. „Wspólne pogranicze – wspólne bezpieczeństwo” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002118 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/497486

(oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na

https://platformazakupowa.pl/transakcja/497486

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego

https://platformazakupowa.pl/transakcja/497486

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

https://platformazakupowa.pl/transakcja/497486


 

Powrót na górę strony