PU-2380-103-054-098/2021/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-103-054-098/2021/ML

Termin składania ofert: 22.09.2021 r. godz.08:30

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/507200 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/507200.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/507200 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323, Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Jacek Kędzierski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 13.09.2021 r., pod nr 2021/BZP 00178514/01

Powrót na górę strony