PU-2380-100-055-110/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-100-055-110/2021/KD

Termin składania ofert: 04.10.2021r. godz. 09.00

CPV: 50720000-8, 50531100-7

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych na terenie Dolnego Śląska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

2. Miejsce świadczenia usługi: obiekty Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz jednostki podległe na terenie Dolnego Śląska, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

3. Zamawiający niniejsze zamówienie podzielił na 2 części, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Dla części 1 – 35 obiektów policyjnych na terenie województwa dolnośląskiego, dla części 2 – 40 obiektów policyjnych na terenie województwa dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/512151

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/512151

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/512151

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/512151

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 23.09.2021 r. pod nr 2021/BZP 00190103/01.

Powrót na górę strony