Pu-2380-121-041-118/2021/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-121-041-118/2021/AB

Termin składania ofert: 29/10/2021 godz. 10:00

CPV: 32429000-6 sprzęt sieci teleinformatycznej

Wartość zamówienia:

Zakup i dostawa urządzeń systemów telefonii IP (telefonów, licencji do telefonów i pakietów serwisowych do zaoferowanych urządzeń), dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, PDOZ Jelenia Góra, CBŚP Jelenia Góra) stanowiących ich pierwsze wyposażenie, oraz w ramach realizacji zadań militarno – obronnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 139 000,00 euro

Zakup i dostawa urządzeń systemów telefonii IP (telefonów, licencji do telefonów i pakietów serwisowych do zaoferowanych urządzeń), dla jednostek organizacyjnych Policji województwa dolnośląskiego (KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice, PP Prochowice, PDOZ Jelenia Góra, CBŚP Jelenia Góra) stanowiących ich pierwsze wyposażenie, oraz w ramach realizacji zadań militarno – obronnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu; sprawa nr Pu-2380-121-041-118/2021/AB.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/522710

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522710

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/522710 lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/522710

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Teleinformatyki – Pan Paweł Janiak, tel. 47 871 2995 lub Michał Radzikowski 47 871 2779.

Powrót na górę strony