ROZSTRZYGNIĘTE

PU 2380-125-059-124/2021/ESZP

Termin składania ofert: 05.11.2021 godz.: 09:00

CPV: 45400000-1, 45216111-5, 45310000-3, 45330000-9

Wartość zamówienia:

Remont pomieszczenia dyżurki, toalety dla niepełnosprawnych na poziomie parteru oraz toalety męskiej na poziomie II piętra w budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/525127 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/525127

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/525127 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/525127

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 21.10.2021 r. pod nr 2021/BZP 00240403 /01.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/525127


 

Powrót na górę strony