Pu-2380-133-057-131/2021/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

Pu-2380-133-057-131/2021/AB

Termin składania ofert: 25.11.2021 godz. 09:00

CPV: 09121000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył paliwa gazowego

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/535172

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały nahttps://platformazakupowa.pl/transakcja/535172

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/535172

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/535172

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów – Pani Jolanta Bardian , tel. 47 871 41 53.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00265349/01 z dnia 2021-11-10.

Powrót na górę strony