PU-2380-137-012-135/2021/AB - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-137-012-135/2021/AB

Termin składania ofert: 25-11-2021 godz. 09:45

CPV: 22462000-6 – materiały reklamowe, 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 22000000-0 - Druki i produkty podobne, 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki, 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe, 30192000-1 Wyroby biurowe, 30192100-

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wartość zamówienia: o wartości nieprzekraczającej 139000,00 euro

Wykonanie i dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/536285

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/536285

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/536285  lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw  na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/536285

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Pan Adam Balicki (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8713973

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Pani Iwona Yun (Wydział Zaopatrzenia KWP we Wrocławiu), telefon 47 871 24 96.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone i opublikowane w BZP pod nr 2021/BZP 00268292/01 z dnia 2021.11.15. 

Powrót na górę strony