PU-2380-136-060-136/2021/KD - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-136-060-136/2021/KD

Termin składania ofert: 26.11.2021 r. godz. 09:00

CPV: 48300000-1

Wartość zamówienia:

Zakup i dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerowego oprogramowania biurowego z pakietem aplikacji biurowychz w najnowszej dostępnej wersji zawierające minimum: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji i zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA – licencja wieczysta, dla jednostek policyjnych Dolnego Śląska, stanowiącego ich pierwsze wyposażenie (332 szt. ilość gwarantowana, 166 szt. ilość w opcji).

 

Oprogramowanie biurowe – parametry minimalne: pakiet aplikacji biurowych w najnowszej dostępnej wersji zawierający minimum: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, edytor prezentacji zgodny z formatami: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ppt, .pptx w zakresie poprawnego odczytu i zapisu oraz przetwarzania makr VBA. Licencja wieczysta na jedno stanowisko. Zamawiający aktualnie w tym zakresie korzysta z pakietów biurowych Microsoft Office.

 

 • Potwierdzenie legalności pakietu aplikacji biurowych zostanie zweryfikowana na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji,

 • licencja musi być nowa, nie może być używana albo odnawiana i nieaktywowana nigdy wcześniej na inny urządzeniu,

 • musi istnieć możliwość przenoszenia licencji między stanowiskami,

 • nie dopuszcza się oprogramowania do zastosowań domowych,

 • licencja musi być wieczysta,

 • prawa własności licencji na oprogramowanie muszą być przeniesione na Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu,

 • licencja musi zostać zarejestrowana na dane Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w systemach producenta oprogramowania,

 • wersja instalacyjna oprogramowania musi być udostępniona na autoryzowaniej stronie producenta oprogramowania,

 • w przypadku licencji elektronicznej, licencja musi zostać wysłana na adres licencje@wr.policja.gov.pl,

 • aktywacja oprogramowania powinna umożliwiać aktywację na komputerach niepodłączonych do Internetu,

 • zamawiający przewiduje możliwość zamówienia uzupełniającego.

 

1.2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zastosuje prawo opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp. Zamawiający gwarantuje zakup przedmiotu zamówienia co najmniej w zakresie ilości asortymentu określonej w załączniku numer 1 do niniejszej SWZ (formularz ofertowy) jako „ilość gwarantowana” (zamówienie podstawowe), natomiast zakup ilości asortymentu określonego w załączniku numer 1 do niniejszej SWZ (formularz ofertowy) jako „ilość w opcji” (zamówienie opcjonalne stanowiące do 50 % zamówienia podstawowego), Zamawiający może zlecić w ramach jednostronnego prawa opcji.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/537716

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/537716

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/537716

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/537716

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 17.11.2021 r. pod nr 2021/BZP 00272439/01.

Powrót na górę strony