PU-2380-002-047-002/2022/ML - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-002-047-002/2022/ML

Termin składania ofert: 15.03.2022 r. godz.08:10

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia:

Najem cyfrowych oraz analogowych łączy telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. dolnośląskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/566224 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/566224 .
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/566224  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a)    sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323
b)    sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Paweł Janiak (Wydział Teleinformatyki KWP we Wrocławiu), telefon 47 8712995.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 21.01.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 26.01.2022 r. pod nr 2022/S 018-044070.

Powrót na górę strony