ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-009-025-009/2022/ML

Termin składania ofert: 18.02.2022 r. godz. 08.20

CPV: 85100000-0, 85121000-3   

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Wykonanie usług medycznych w postaci specjalistycznych badań psychiatrycznych wobec osób zatrzymanych / doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw


W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.


Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/569930 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.


Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/569930  .


Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/569930  lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;
1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Finansów KWP we Wrocławiu – Pani Wanda Szymkowska, tel. 47 8711298.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 04.02.2022 r.  pod nr 2022/BZP 00045905/01

Powrót na górę strony