ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-020-035-020/2022/IR

Termin składania ofert: 16.03.2022 r. godz.09:00

CPV: 55270000-3 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej podczas dwudniowego spotkania, które odbędzie się w okresie między 7 kwietnia 2022 r. a 29 kwietnia 2022 r. w ramach projektu pt.: „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002061, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/582566 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/582566
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/582566 lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/582566
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366,
w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Doboru i Szkolenia – Pani Lilla Nowak tel. 47 8712248.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 07.03.2022 r. pod  nr 2022/BZP 00077605/01

Powrót na górę strony