ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-023-043-023/2022/IR

Termin składania ofert: 19.05.2022 r. godz.09:00

CPV: 30200000-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa komputerów stacjonarnych w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl 

lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl

https://platformazakupowa.pl/transakcja/596697 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/596697

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/596697 lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/596697

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366,

w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu– Pan Łukasz Kwieciński tel. 47 8714215

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do DUUE dnia 01.04.2022 r. i opublikowane w DUUE dnia 06.04.2021 r., pod nr 2022/S 068-179449

Powrót na górę strony