ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-044-035-044/2022/KD

Termin składania ofert: 19.05.2022 godz. 9.00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje:

- noclegi dla 30 uczestników,

- wyżywienie dla 30 uczestników,

- przerwy kawowe dla 30 uczestników,

- salę szkoleniową dla 30 uczestników,

- parking na terenie obiektu na min. 12 samochodów osobowych, bezpłatny,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

2. Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu kłodzkiego lub na terenie powiatu karkonoskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/609377

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/609377

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/609377 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/609377

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 06.05.2022 r. pod nr 2022/BZP 00148336/01.


 

Powrót na górę strony