ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-048-044-048/2022/ML

Termin składania ofert: 24.06.2022 r. godz.08:10

CPV: 09132100-4; 09134100-8

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Sukcesywne dostawy paliw silnikowych do służbowej stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/617034 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/617034 .

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/617034 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy merytoryczne związane z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Rafał Dziadzio: tel. 47 8714331..

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 19.05.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 24.05.2022 r. pod nr 2022/S 100-276313.

Powrót na górę strony