ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-053-012-053/2022/MA

Termin składania ofert: 10.06.2022 r. godz. 10:00

CPV: 30197220-4, 30199230-1, 30192121-5, 30192150-7, 30192125-3, 30192130-1, 39241000-3, 39292400-9, 39292500-0, 30190000-7, 30192000-1, 30197644-2

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa materiałów biurowych dla CBŚP, KPP w Lubinie oraz KPP w Polkowicach

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/620317 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/620317 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/620317 lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie

Powrót na górę strony