ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-060-053-060/2022/AB

Termin składania ofert: 01.07.2022 r. godz.09:50

CPV: 50411000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej 71356100-9 Usługi kontroli technicznej.

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Obsługa serwisowa, w tym kalibracja i legalizacja, urządzeń do pomiaru prędkości wymienionych w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, numer referencyjny postępowania PUZ-2380-060-053-060/2022/AB.

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628301
oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw 
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628301
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/628301
lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/628301
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973
b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu  – Pani Stanisława Blicharz, tel. 47 871 3512, sekretariat 47 871 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 116-326572 z dnia 2022.06.17.
 

Powrót na górę strony