ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-067-062-067/2022/ML

Termin składania ofert: 15.07.2022 r. godz.08:10

CPV: 45000000-7; 45111300-1

Wartość zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych realizowane w trybie zaprojektuj i rozbierz, tj. opracowanie dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku garażowego oznaczonego lit. C przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia zamiaru prowadzenia prac rozbiórkowych do właściwego organu oraz wykonanie rozbiórki z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/631957

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/631957.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/631957 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

 

b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia oraz realizacją umowy: pracownicy Wydziału Inwestycji i Remontów – Pani Dorota Kowalska , tel. 47 871 42 04 lub Pani Aleksandra Nawrocik, tel. 47 871 45 18.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.06.2022 r., pod nr 2022/BZP 00225861/01

Powrót na górę strony