PU-2380-064-040-064/2022/MA - ROZSTRZYGNIĘTE - Policja Dolnośląska

ROZSTRZYGNIĘTE

PU-2380-064-040-064/2022/MA

Termin składania ofert: 17.08.2022 r. godz. 10:00

CPV: 33696300-8 odczynniki chemiczne

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa materiałów i odczynników chemicznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu

Postępowanie prowadzone jest w języku polskimza pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl, 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/634609 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/634609 Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/634609  lub pocztą elektroniczną na adres: monika.andruszkiewicz@wr.policja.gov.pl .

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie http:// https://platformazakupowa.pl/transakcja/634609

Powrót na górę strony