ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-069-051-069/2022/AB

Termin składania ofert: 08/08/2022 godz. 10:50

CPV: 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów

Wartość zamówienia:

Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu

Tryb przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/S 130-369780 z dnia 08/07/2022 przekazane w dniu 05/07/2022 r.

Nazwa zamówienia:

Wykonywanie obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji, zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu.

Termin składania ofert: 08/08/2022 godz. 10:50.

CPV: 50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy:  platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej:  adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637170

oraz   https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637170

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/637170

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/637170

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja do spraw Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 871 39 73

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Joanna Dębska, tel. 47 871 38 39, sekretariat 47 871 44 48.

Powrót na górę strony