ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-073-030-073/2022/KD

Termin składania ofert: 20.07.2022 r. godz. 9:00

CPV: 50532000-3

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego wraz z usługami serwisowymi dla systemów teleinformatycznych OST 112.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego wraz z usługami serwisowymi dla systemów teleinformatycznych OST 112.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części postępowania. Wymaga się złożenia oferty na całość usług określonych w poszczególnych częściach zamówienia. Zamawiający podzielił postępowanie na 5 części:

 

Część 1 postępowania:

Zakup i dostawa baterii akumulatorów rozumiana jako wymiana 2 bloków baterii z demontażem starych i montażem nowych.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.1 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia dla części 1.

 

Część 2 postępowania:

Przegląd i wymiana wentylatorów w inwertorach.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.2 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia dla części 2.

 

Część 3 postępowania:

Przegląd i konserwacja urządzeń.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.3 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia dla części 3.

 

Część 4 postępowania:

Przegląd i konserwacja urządzeń.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.4 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia dla części 4.

 

Część 5 postępowania:

Przegląd i naprawa bieżących usterek zespołów prądotwórczych zasilających sieć OST 112.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.5 do SWZ –opis przedmiotu zamówienia dla części 5.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/637266 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/637266

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/637266 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/637266

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.07.2022 r. pod nr 2022/BZP 00245529/01.

Powrót na górę strony