ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-090-019-090/2022/IR

Termin składania ofert: 08.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 18444200-5 kaski 18832000-0 obuwie specjalne 18424000-7 rękawice 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18332000-5 koszule 18234000-8 spodnie 18412000-0 odzież sportowa

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa wyposażenia specjalnego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650918

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650918
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650918

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/650918
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia  11.08.2022. r. pod nr 2022/BZP 00302181/01

Powrót na górę strony