ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-093-035-093/2022/KS

Termin składania ofert: 01.09.2022r. godz. 09:00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu"Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Termin składania ofert: 01.09.2022 godz. 9.00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu"Pomagać i chronić - policja dla mieszkańców i turystów na szlakach górskich i duktach leśnych" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002119 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje:

- noclegi dla 15 uczestników,

- wyżywienie – śniadanie dla 15 uczestników,

- obiad dzień 1 dla 15 uczestników,

- obiad dzień 2 ( suchy prowiant) dla 84 uczestników

- kolacja dla 99 uczestników

- przerwy kawowe - w dniu 1 dla 18 uczestników,

- w dniu 2 dla 84 uczestników,

- salę szkoleniową ,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

Miejsce świadczenia usługi: świadczenie usługi w obiekcie zlokalizowanym na terenie miejscowości Duszniki Zdrój lub w odległości maksymalnie do 10 km w linii prostej od obiektu publicznego – kościół Św. Anny, znajdując się pod adresem Zieleniec 78. Odległość będzie mierzona za pomocą narzędzia google maps.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/653214

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/653214

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/653214 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/653214

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 18.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00310720/01 

Powrót na górę strony