ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-085-017-085/2022/KS

Termin składania ofert: 29.08.2022r. godz. 09.00

CPV: 39294100-0

Wartość zamówienia:

Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Termin składania ofert: 29.09.2022 godz. 9.00

CPV: 39294100-0

Dostawa materiałów prewencyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/653564

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/653564

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/653564 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.sokolowska@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/653564

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 19.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00311874/01


 

Powrót na górę strony