ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-097-014-097/2022/IR

Termin składania ofert: 13.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 39000000-2 39110000-6 39121000-6 39121100-7 39132100-7 39141300-5

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Dostawa sprzętu kwaterunkowego część 1 Meble drewniane, część 2 Meble metalowe, część 3 Siedziska dla Posterunku Policji w Kamieńcu Wrocławskim i Posterunku Policji w Marcinowicach.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656579

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656579
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656579
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/656579


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a. w kwestiach formalnych: przedstawiciel Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 871 43 66,
b. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Zaopatrzenia – Pani Renata Bienias, tel. 47 871 24 01.


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00323061/01 z dnia 2022-08-29
 

Powrót na górę strony