ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-101-035-101/2022/KD

Termin składania ofert: 07.09.2022 r. godz. 09:00

CPV: 55270000-3; 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, w dwóch terminach:

I termin - 27-29.09.2022r. oraz

II termin – 04-06.10.2022r.

w ramach projektu „Integracja dla bezpieczeństwa – współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje w obu wskazanych terminach, tj.: 27-29.09.2022r. oraz 04-06.10.2022r., następujący zakres usług:

- noclegi dla 40 uczestników,

- wyżywienie dla 40 uczestników,

- przerwy kawowe dla 40 uczestników,

- salę szkoleniową dla 40 uczestników,

- parking na terenie obiektu na min. 20 samochodów osobowych, bezpłatny,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.


 

Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu kłodzkiego lub na terenie powiatu karkonoskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/656679 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/656679

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/656679 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/656679

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00323483/01.

Powrót na górę strony