ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ 2380-105-023-105/2022/ESZP

Termin składania ofert: 23.09.2022r. dodz. 09:00

CPV: 85100000-0, 85121000-3   

Wartość zamówienia:

Świadczenie całodobowych usług medycznych wobec osób zatrzymanych/doprowadzonych przez funkcjonariuszy Policji do miejsca wykonywania badań na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  https://platformazakupowa.pl/transakcja/657888 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/657888

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/657888 lub pocztą elektroniczną na adres: ewa.szladow-pauch@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw. na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/657888

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 01.09.2022 r. pod nr : 2022/BZP 00328302/01

https://platformazakupowa.pl/transakcja/657888


 

Powrót na górę strony