ROZSTRZYGNIĘTE

Termin składania ofert: 10.10.2022r. godz. 09:00

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części według części zamiennych dla określonych marek samochodów, zgodnie z Załącznikami od 1.1 do 1.6 do SWZ w następujący sposób:

Część 1 zamówienia – części zamienne MERCEDES – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.1 do SWZ;

Część 2 zamówienia – części zamienne BMW – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.2 do SWZ;

Część 3 zamówienia – części zamienne FORD – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.3 do SWZ;

Część 4 zamówienia – części zamienne RENAULT – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.4 do SWZ;

Część 5 zamówienia – części zamienne TOYOTA/SUZUKI – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.5 do SWZ;

Część 6 zamówienia – części zamienne SKODA – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.6 do SWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/660263 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/660263

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/660263 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/660263

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.09.2022 r. pod nr 2022/S 172-486640.

Powrót na górę strony