ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-123-035-123/2022/KD

Termin składania ofert: 05.10.2022r. godz.: 09:00

CPV: 55270000-3, 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie: 22-24.11.2022r. w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w terminie:

22-24.11.2022r. w ramach projektu „Pogranicze bezpieczne dla seniorów” nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje następujący zakres usług:

- noclegi dla 40 uczestników,

- wyżywienie dla 40 uczestników,

- przerwy kawowe dla 40 uczestników,

- salę szkoleniową dla 40 uczestników,

- parking na terenie obiektu na min. 20 samochodów osobowych,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu karkonoskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/668048 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/668048

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/668048 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/668048


 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00363881/01.

Powrót na górę strony