ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-131-017-131/2022/IR

Termin składania ofert: 11.10.2022 r. godz.09:00

CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne 79810000-5 Usługi drukowania 30199792- 8 Kalendarze

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa materiałów prewencyjnych dla KPP w Zgorzelcu, KPP w Lubinie i KWP we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668494

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668494
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668494
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/668494


Ogłoszenie nr 2022/BZP 00365374/01 z dnia 2022-09-27

Powrót na górę strony