ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-133-020-133/2022/IR

Termin składania ofert: 17.10.2022 r. godz.09:00

CPV: 90910000-9 usługi sprzątania

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Usługa kompleksowego sprzątania. I część KWP we Wrocławiu Kom. Kolejowy II część KMP Jelenia Góra Karpacz-Podgórzyn III część KMP Jelenia Góra Kowary-Mysłakowice

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670211

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670211
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670211

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670211
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia 
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00371751/01 z dnia 2022-09-30

Powrót na górę strony