ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-140-077-140/2022/ML

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz.08:00

CPV: 71221000-3 45216111-5 45310000-3 45311000-0 45330000-9 45331000-6 45450000-6

Wartość zamówienia:

Budowa Posterunku Policji w Żórawinie w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/676831

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/676831.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/676831 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień – Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów  – Pan Bartłomiej Jończyk, tel. 47 871 3129.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP dnia 17.10.2022 r., pod nr 2022/BZP 00394818/01.

Powrót na górę strony