ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-141-049-141/2022/ML

Termin składania ofert: 29.11.2022 r. godz.08:10

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przechowywanie pojazdów zabezpieczonych przez Policję do dalszego postępowania procesowego na terenie podległym KMP Jelenia Góra.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/682923 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/682923 .

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/682923 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Małgorzata Lenik (Sekcja ds. Zamówień Publicznych KWP), telefon: 47 8714323

b) sprawy techniczne oraz związane z realizacją umowy – Wojciech Łazowski (Wydział Transportu KWP we Wrocławiu), telefon 47 8713954.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 24.10.2022 r. Publikacja ogłoszenia w DUUE nastąpiła dnia 28.10.2022 r. pod nr 2022/S 209-596527.

Powrót na górę strony