ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-142-019-142/2022/IR

Termin składania ofert: 08.11.2022 r. godz.09:00

CPV: 18820000-3 obuwie sportowe 18810000-0 obuwie inne niż sportowe oraz ochronne 18412000-0 odzież sportowa 18412200-2 koszulki sportowe 35811200-4 mundury policyjne 18332000-5 koszule 18234000-8 spodnie 18220000-7 odzież przeciwdeszczowa

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych

Dostawa wyposażenia specjalnego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683248

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683248
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683248

lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/683248
 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00415504/01 z dnia 2022-10-28

Powrót na górę strony