ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-149-031-149/2022/KD

Termin składania ofert: 17.11.2022r. godz. 09.00

CPV: 50112300-6 – Mycie samochodów i podobne usługi.

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji na terenie Dolnego Śląska.

Przedmiotem zamówienia są usługi mycia pojazdów służbowych w jednostkach Policji: SPPP w Legnicy, KMP w Jeleniej Górze, KMP w Legnicy, KMP w Wałbrzychu, KPP w Głogowie, KPP w Górze, KPP w Jaworze, KPP w Kłodzku, KPP w Lubaniu, KPP w Oławie, KPP w Polkowicach, KPP w Ząbkowicach Śląskich.

2. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

część 1 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze – granice administracyjne miasta Jelenia Góra;

część 2 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy – granice administracyjne miasta Legnica;

część 3 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu – granice administracyjne miasta Wałbrzych

część 4 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Głogowie – granice administracyjne miasta Głogów;

część 5 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Górze – granice administracyjne miasta Góra;

część 6 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze – granice administracyjne miasta Jawor;

część 7 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku – granice administracyjne miasta Kłodzko;

część 8 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu – granice administracyjne miasta Lubań;

część 9 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie – granice administracyjne miasta Oława;

część 10 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach – granice administracyjne miasta Polkowice;

część 11 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich – granice administracyjne miasta Ząbkowice Śląskie;

część 12 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla SPPP w Legnicy – granice administracyjne miasta Legnica;

część 13 postępowania: usługa mycia pojazdów służbowych dla SPPP w Legnicy (pojazdy specjalne wielkogabarytowe) – granice administracyjne miasta Legnica;

Ilości usług mycia z podziałem na mycie ręczne albo automatyczne dotyczących różnych typów i marek pojazdów – określono odpowiednio do części postępowania w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 SWZ). Oferta winna obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w danej części postępowania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych. Warunki jakie powinien spełniać Wykonawca oraz inne kryteria określające usługę przedstawiono poniżej, w wyznaczonych grupach na jakie podzielono pojazdy:

Grupa A – pojazdy, które z uwagi na konstrukcję, wymiary itp. mogą być myte jedynie w myjni ręcznej (motocykle, pojazdy oznakowane).

Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (motocykl, samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon).

Cena usługi ma być podana jako kwota brutto.

Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m, wyposażonego w lampy zespolone, okratowanie, anteny i oznakowanie policyjne.

Grupa B – pojazdy, które dopuszcza się do mycia zarówno w myjni automatycznej, jak i ręcznej (pojazdy nieoznakowane).

Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla danego typu pojazdów (samochód osobowy, samochód osobowy terenowy, furgon).

Cena usługi ma być podana jako kwota brutto.

Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o maksymalnych wymiarach gabarytowych: długość 6,00 m; szerokość 2,70 m; wysokość 2,80 m.

Grupa S – pojazdy, które z uwagi na indywidualne cechy konstrukcyjne, wymiary itp. mogą być myte w myjni ręcznej i/lub myjni automatycznej (wielkogabarytowe, specjalne). Sposób mycia określony jest indywidualnie.

Cena usługi może być ustalana indywidualnie dla każdego z pojazdów:

    1. Pojazd specjalny SCANIA TAJFUN III o wymiarach gabarytowych: długość 9,70 m; szerokość 2,60 m; wysokość 3,00 m – mycie w myjni ręcznej.

    2. Autobus służbowy IVECO Kapena o wymiarach gabarytowych: długość 9,52 m; szerokość 2,60 m; wysokość 3,49 m – mycie zarówno w myjni ręcznej jak i w myjni automatycznej.

Cena usługi ma być podana jako kwota brutto.

Wykonawca oświadcza, że jest w stanie zrealizować usługę mycia pojazdu o wymiarach gabarytowych: długość 9,70 m; szerokość 2,60 m; wysokość 3,49 m.

Wyklucza się możliwość złożenia oferty tylko na jeden z pojazdów w tej grupie.

2.2. Szczegółową charakterystykę przedmiotu zamówienia, minimalne warunki i wymagania związane z realizacją zamówienia szczegółowo Zamawiający określił w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej: PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

2.3. Miejsce świadczenia usługi. Miejscem świadczenia usługi jest myjnia Wykonawcy położona na terenie miasta, w którym znajduje się określona jednostka organizacyjna policji – komenda powiatowa/miejska policji. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi poza granicami administracyjnymi miasta, lecz w granicach województwa dolnośląskiego – nie dalej niż 15 km w linii prostej od jednostki KMP/KPP. Wykonawca ma obowiązek podać w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) miejsce położenia myjni (adres), w której będzie wykonywana usługa.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/685408 oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/685408

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/685408 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/685408

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.11.2022 r. pod nr 2022/BZP 00423664/01.

Powrót na górę strony