ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-001-050-001/2023/ML

Termin składania ofert: 02.03.2023 r. godz.09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa elektrycznych samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, max. do 10 sztuk współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/720947

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/720947.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/720947 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP – Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Transportu KWP  – Jacek Kędzierski, tel. 47 871 38 34.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 23.01.2023 r. opublikowane w DUUE dnia 27.01.2023 r., pod nr 2023/S 020-051860.


 

Powrót na górę strony