ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-006-040-006/2023/IR

Termin składania ofert: 22.03.2023 r. godz.09:00

CPV: 30213100-6 komputery przenośne

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa sprzętu informatycznego: laptopy (465 szt.) w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl 
lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/729549
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/729549
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/729549
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/729549
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366,
w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu– Pan Łukasz Kwieciński tel. 47 8714215
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do DUUE dnia 13.02.2023 r. i opublikowane w DUUE dnia  17.02.2023. r., pod nr 2023/S  035-099205
 

Powrót na górę strony