ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-015-042-015/2023/ML

Termin składania ofert: 25.04.2023 r. godz. 09.00

CPV: 55321000-6 55520000-1

Wartość zamówienia:

Świadczenie usług przygotowywania i wydawania posiłków dla zatrzymanych w PDOZ w KMP Wrocław, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KP Syców, KPP Strzelin, KPP Środa Śl.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/745402

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/745402.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/745402 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP – Małgorzata Lenik, tel. 47 871 43 23;

b w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Zaopatrzenia KWP  – Izabela Żółtowska, tel. 47 871 37 35.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE w dniu 21.03.2023 r. oraz opublikowane w DUUE dnia 24.03.2023 r., pod nr 2023/S 060-175812.

Powrót na górę strony