ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-019-045-019/2023/ML

Termin składania ofert: 16.05.2023 r. godz. 08.10

CPV: 98351100-9

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Świadczenie usługi polegającej na przechowywaniu, na parkingu strzeżonym pojazdów i części pojazdów zabezpieczonych przez Policję na terenie powiatu karkonoskiego.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/752064

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/752064.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/752064 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/752064.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP – Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

b w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: pracownik Wydziału Transportu KWP  – Mariusz Kujawa, tel. 47 8712946.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 06.04.2023 r. opublikowane w DUUE dnia 11.04.2023 r., pod nr 2023/S 071-216355.

Powrót na górę strony