ROZSTRZYGNIĘTE

PUZ-2380-062-062-062/2023/ML

Termin składania ofert: 28.07.2023 r. godz. 09.00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia:

Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego typu kombi – van lub wielozadaniowy do przewozu psów służbowych w policyjnej wersji nieoznakowanej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/795422

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/795422 .

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/795422 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/795422 .

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia i realizacją dostawy: pracownicy Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Jacek Kędzierski lub Pan Sebastian Wróbel, tel. 47 8713834, 47 8712107.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.07.2023 r., pod nr 2023/BZP 00313875.

Powrót na górę strony