PUZ-2380-127-077-127/2023/ML - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-127-077-127/2023/ML

Termin składania ofert: 28.11.2023 r. godz.09:00

CPV: 34114200-1

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa 3 sztuk samochodów osobowych – terenowych typu SUV z napędem hybrydowym w policyjnej wersji nieoznakowanej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/843253

oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/843253.

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/843253 lub pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/843253.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1.1. w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Małgorzata Lenik, tel. 47 8714323;

1.2. w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu – Pan Jacek Kędzierski, tel. 47 8713834.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w DUUE dnia 06.11.2023 r. i zostało opublikowane dnia 07.11.2023 r., pod nr DZ.U.S: 214/2023, nr publikacji: 675531 (strona 36).

Powrót na górę strony