PUZ-2380-122-072-122/2023/AB - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-122-072-122/2023/AB

Termin składania ofert: 11.12.2023 godz. 09:00

CPV: Główna klasyfikacja (cpv): 09123000 Gaz ziemny Dodatkowa klasyfikacja (cpv): 65210000 Przesył gazu

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Kompleksowa dostawa i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E dla 8 punktów poboru, wynosząca dla zamówienia podstawowego w okresie 36 miesięcy: 1 667 100 kWh – na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych

Wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy PZP

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: http://platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl, chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/

oraz https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na: https://platformazakupowa.pl/transakcja/843329

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/843329

lub w przypadku zaistnienia ewentualnych przerw w świadczeniu e-usług, prac serwisowych lub problemów technicznych na platformazakupowa.pl na adres poczty elektronicznej: adam.balicki@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/843329

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) sprawy organizacyjne – Adam Balicki (Sekcja ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu), telefon: 47 8713973

b) w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia: przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – Pani Aleksandra Białas, tel. 47 8713821.

Powrót na górę strony