PU-2380-079-024-079/2021/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PU-2380-079-024-079/2021/KD

Termin składania ofert: 01.09.2021 godz. 09:00

CPV: 55100000-1 – usługi hotelarskie, 55270000-3 – usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe.

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu pt. „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko – czeskim” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002694 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa hotelowo-gastronomiczna z udostępnieniem sali konferencyjnej, która obejmuje:

- noclegi dla 11 osób,

- wyżywienie dla 11 osób,

- przerwy kawowe dla 11 osób,

- salę szkoleniową dla 11 osób,

- parking na terenie obiektu na min. 6 samochodów osobowych, bezpłatny,

- inne wymagania związane z realizowaną usługą.

Miejsce świadczenia usługi: na terenie powiatu jeleniogórskiego lub na terenie powiatu lubańskiego.


Postępowanie prowadzone jest w języku polskim  za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl 

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/497713

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/497713

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/497713

lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/497713


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 19.08.2021 r. pod nr 2021/BZP 00153791/01.

Powrót na górę strony