PUZ-2380-031-002-031/2022/KD - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-031-002-031/2022/KD

Termin składania ofert: 14.04.2022 r. godz. 09:00

CPV: 71221000-3, 71320000-7, 45216000-4, 45111300-1

Wartość zamówienia: poniżej 140000 euro

Zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu schodów wewnętrznych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaniu.

Klatka schodowa w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu została wyłączona z użytkowania w październiku 2021 r. na skutek pęknięcia poprzecznego otuliny betonowej zbrojenia dolnego biegu schodowego między 4 a 5 stopniem. Stropy prawdopodobnie typu Kleina. Zainstalowano wskaźnik rozwarcia rys. Zaobserwowano podobne pęknięcie na kolejnym biegu.

Zakres prac obejmuje: wykonanie ekspertyzy mającej na celu określenie przyczyn powstania uszkodzenia, opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, wykonanie remontu dwóch biegów schodowych lub ich wymianę, odtworzenie okładzin ściennych, zabezpieczenie pomieszczeń, stolarki okiennej, posadzek, utylizacja odpadów.

Budynek objęty ochroną konserwatorską Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Parametry charakteryzujące nieruchomość.

- działka nr 19, obręb 3 Lubań, rok budowy ok. 1900.

- powierzchnia terenu 3135,00 m2

- powierzchnia użytkowa 2390,00 m2

- kubatura 9572,00 m3

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ –Program Funkcjonalno-Użytkowy.

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wykonawców. Wizja lokalna może być dokonana po uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami (rozdział V SWZ pkt. IV).

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.

Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/transakcja/593501

oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.

Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na https://platformazakupowa.pl/transakcja/593501

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na https://platformazakupowa.pl/transakcja/593501 lub pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/593501

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 30.03.2022 r. pod nr 2022/BZP 0010324/01.


 

Powrót na górę strony