PUZ-2380-080-043-080/2022/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-080-043-080/2022/IR

Termin składania ofert: 22.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 30213100-6 komputery przenośne

Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Dostawa sprzętu informatycznego: laptopy (500 szt.) w ramach umowy ramowej.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl 
lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji  warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl
 https://platformazakupowa.pl/transakcja/653943
 oraz strony internetowej Zamawiającego, na której umieszczono postępowanie https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały https://platformazakupowa.pl/transakcja/653943
Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na  https://platformazakupowa.pl/transakcja/653943
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie dotyczącej postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/653943
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji d/s Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366,
w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu– Pan Łukasz Kwieciński tel. 47 8714215
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do DUUE dnia 17.08.2022 r. i opublikowane w DUUE dnia  22.08.2022 r., pod nr 2022/S 160-455949
 

Powrót na górę strony