PUZ-2380-103-035-103/2022/IR - UNIEWAŻNIONE - Policja Dolnośląska

UNIEWAŻNIONE

PUZ-2380-103-035-103/2022/IR

Termin składania ofert: 09.09.2022 r. godz.09:00

CPV: 55270000-3 55120000-7

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 3 – dniowego szkolenia wysokościowego z użyciem śmigłowca dla 20 osób.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy: platformazakupowa.pl lub poczty elektronicznej: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl chyba że w Ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) stwierdzono inaczej.
Link do postępowania dostępny jest na stronie operatora platformazakupowa.pl  :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657678

 (oraz Profilu Nabywcy zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw.
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ z załącznikami zamieszczone zostały na
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657678

Składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657678
lub pocztą elektroniczną na adres: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl .
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw na stronie 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/657678


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 w kwestiach formalnych: pracownik Sekcji do spraw Zamówień Publicznych KWP we Wrocławiu – Pani Iwona Rogaczewska, tel. 47 8714366,
w kwestiach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia lub realizacją przyszłej umowy: pracownik Wydziału Doboru i Szkolenia – Pan Adam Skarbek tel. 47 8712248.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji na: Platforma e-Zamówienia dnia 31.08.2022 r. pod nr 
2022/BZP 00327389/01
 
 

Powrót na górę strony